Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (อ่าน 106)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัดชา เหมันต์ ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “startup/SMEs Pitching” (อ่าน 89)
โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน 162)
ค่ายเส้นทางสู่วิศวกร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 180)
ศิษย์เก่า หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล รุ่นที่ 4 มอบเครื่องมือช่างให้กับสาขาวิชา ฯ (อ่าน 238)
บริษัท สุพัฒน์มอเตอร์ จำกัด ส่งมอบวัสดุฝึกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (อ่าน 210)
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เข้าเยี่ยมชมครุภัณฑ์การเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (อ่าน 220)
  ข่าวกิจกรรมนักศึกษา     
โครงการทำบุญตักบาตร และสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ (อ่าน 44)
โครงการ อบรมให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (อ่าน 261)
โครงการ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 201)
พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 188)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 293)
โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (อ่าน 256)
  ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ     
โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร (อ่าน 303)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เกยูร ดวงอุปมา กับโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 172)
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อ่าน 228)
  ข่าวรับสมัครงาน     

 


หน้าหลัก
เกี่ยวกับสาขาวิชา
บุคลากร
   อาจารย์
   เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล
   วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ห้องปฏิบัติการ
บริการสำหรับบุคลากร
   ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบการเรียนการสอน E-learning
   ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
   ระบบประเมินการเรียน การสอน
   ระบบบริการการศึกษา (ESS)
บริการสำหรับนักศึกษา
   ระบบประเมินการเรียน การสอน
   ระบบการเรียนการสอน E-learning
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ระบบบริการการศึกษา (ESS)
ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 :สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล